KERAMIKVASE KAKTUS

Ø 13,5 cm, H 14,5 cm

Preis: 16,80 €